Statut Stowarzyszenia “Latarnia”

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia z dn. 19 marca 2021 r.)

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Latarnia” i zwane jest w dalszych
  postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
  § 2
  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
  § 3
 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
  kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  § 4
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach statutowych.
 8. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje
  Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.
  § 5
  Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne na terenie kraju oraz oddziały lub
  przedstawicielstwa za granicą zgodnie z właściwymi przepisami.
  §6
 9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 10. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz korzystać
  ze świadczeń wolontariuszy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze
  zm.).
 11. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być również jego członkowie.
  Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
  § 7
  Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności
  Województwa Małopolskiego w następującym zakresie:
  1) działalność charytatywna,
  2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  7) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  8) turystyka i krajoznawstwo,
  9) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  10) ratownictwo i ochrona ludności,
  11) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
  12) promocji i organizacji wolontariatu,
  13) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
  dziecka,
  14) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  15) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  16) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
  wykluczeniem społecznym, w tym emerytów i osób starszych,
  17) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  18) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
  zwolnieniem z pracy,
  19) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  § 8
 12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku
  publicznego w zakresie:
  1) 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
  2) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy
  i materiałów używanych do wyplatania,
  3) 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
  4) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
  5) 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
  6) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  7) 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  8) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  9) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  10) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
  i targowiskach,
  11) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami,
  12) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
  13) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  14) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
  15) 58.11.Z Wydawanie książek,
  16) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  17) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  18) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
  19) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
  20) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  21) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  w tym prowadzenie kuchni dla bezdomnych,
  22) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  23) (uchylony)
  24) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, w tym fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, dyplomów
  i odznak oraz współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest
  zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku
  publicznego w zakresie:
  1) 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
  2) 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy
  i materiałów używanych do wyplatania,
  3) 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
  4) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
  5) 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
  6) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  7) 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
  prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  8) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  9) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  10) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
  i targowiskach,
  11) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami,
  12) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
  13) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
  (katering),
  14) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
  15) 58.11.Z Wydawanie książek,
  16) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  17) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  18) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
  19) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
  20) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  21) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, w tym prowadzenie kuchni dla bezdomnych,
  22) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
  23) (uchylony)
  24) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, w tym fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, dyplomów
  i odznak oraz współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest
  zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 14. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
  publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności obydwie formy
  działalności będą rachunkowo wyodrębnione.
 15. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów
  statutowych Stowarzyszenia.
 16. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, ze zm.) w
  zakresie:
  1) 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw,
  2) 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
  3) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
  4) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  5) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  5a) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  6) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  7) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym
  prowadzenie doradztwa oraz warsztatów,
  9) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
  9a) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, w tym organizacja konkursów,
  festynów, festiwali, wystaw, plenerów oraz imprez sportowych,
  10) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 17. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku
  publicznego wynikającej ze statutu.
 18. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczony wyłącznie do
  realizacji celów statutowych określonych w §7 statutu, które są celami pożytku publicznego.
  Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
  § 9
 19. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia oraz osoby
  prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 20. Stowarzyszenie posiada członków:
  1) zwyczajnych,
  2) wspierających,
  3) honorowych.
  § 10
 21. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna angażująca się
  w działalność społeczną mieszczącą się w celach działalności Stowarzyszania. Kandydat na
  członka zwyczajnego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację członkowską zawierającą
  rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 22. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech
  miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 23. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
  pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 24. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
  Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 25. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
  w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 26. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na
  wniosek Zarządu albo co najmniej 4 członków Stowarzyszenia.
  § 11
  Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
  2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  4) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  5) zgłaszania wniosków, zapytań i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
  § 12
  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
  3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością
  Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  4) regularnego opłacania składek członkowskich.
  § 13
 27. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
  mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach organów Stowarzyszenia.
  Członkowie wspierający i honorowi mają prawa, o których mowa w §11 pkt 3) – 5) statutu.
 28. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
  przestrzegania statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 29. Członkowie honorowi mają obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać
  obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz
  przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z
  obowiązku opłacania składek członkowskich.
  § 14
 30. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonej na piśmie Zarządowi,
  2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka
  wspierającego będącego osobą prawną,
  3) wykluczenia przez Zarząd:
  a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
  zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia przez okres przekraczający sześć miesięcy,
  b) z powodu rażącego naruszenia postanowień statutu, nieprzestrzegania postanowień
  i uchwał organów Stowarzyszenia,
  c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 31. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka w Stowarzyszenia przysługuje członkowi,
  którego uchwała dotyczy, odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty
  doręczenia uchwały.
 32. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2, składa się na piśmie Przewodniczącemu Komisji
  Rewizyjnej. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma obowiązek doprowadzenia do zwołania
  nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania najpóźniej
  w terminie dwóch miesięcy od wniesienia odwołania, chyba że w tym terminie powinno odbyć
  się zwyczajne Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie
  stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.
  Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
  § 15
  Organami Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie Członków,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna.
  § 16
 33. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierani są przez Walne
  Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może
  zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 34. W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
  uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
  członkowie organu, którego liczebność uległa zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie
  więcej niż połowę składu organu.
  § 17
  Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
  głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku,
  w którym w pierwszym terminie uchwała nie została podjęta ze względu na brak kworum, uchwała
  w drugim terminie może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków organu, chyba że statut
  stanowi inaczej.
  § 18
 35. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 36. Członkowie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia mogą sprawować swój mandat
  przez więcej niż jedną kadencję pod rząd.
  § 19
 37. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 38. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 39. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba
  będąca Członkiem Zarządu.
 40. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co
  cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
  i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
  Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim
  terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 41. Zawiadomienie członka Stowarzyszenia przez Zarząd o planowanym terminie, miejscu
  i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powinno nastąpić na piśmie lub, jeśli dany
  członek Stowarzyszenia wyraził na to zgodę na piśmie, drogą elektroniczną na wskazany przez
  członka Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej.
 42. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 43. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  3) na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – w przypadku, o którym mowa w §14
  ust. 3 statutu,
  4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
 44. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
  zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
  § 20
  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2) uchwalanie zmian statutu,
  3) wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
  4) udzielanie Członkom Zarządu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5) rozpatrywanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
  sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
  6) uchwalanie budżetu,
  7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
  Stowarzyszenia,
  8) uchwalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, o którym mowa w §22 ust. 5
  statutu,
  9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, o których mowa w §10
  ust. 6 statutu,
  10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
  jego pozostałe organy,
  11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym w szczególności odwołań od uchwały
  Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia, o których mowa w §14 ust. 3
  statutu,
  12) powoływanie pełnomocnika Stowarzyszenia w sytuacjach, o których mowa w §21 ust. 3
  statutu,
  13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu
  likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  14) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
  nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
  § 21
 45. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 46. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. W skład Zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu. Walne
  Zebranie Członków, dokonując wyboru pozostałych członków Zarządu, może powierzyć im
  pełnienie określonych funkcji, w tym funkcji wiceprezesa lub skarbnika.
 47. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem oraz członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy
  Stowarzyszeniem oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenie jest reprezentowane przez członka
  Komisji Rewizyjnej wskazanego w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnika
  Stowarzyszenia powołanego uchwałą Walnego Zebrania Członków.
  § 22
 48. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 49. Pracami Zarząd kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem
  Zarządu.
 50. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub w terminie
  przypadającym w ciągu 7 dni na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia
  lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 51. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz oraz nawiązuje stosunek
  pracy z zatrudnianymi przez Stowarzyszenie pracownikami.
 52. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
  z pełnioną przez nich funkcją. Wysokość wynagrodzenia ustala Walne Zebranie Członków.
 53. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  § 23
 54. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z
  zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 55. W przypadku Zarządu wieloosobowego przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych na rzecz
  Stowarzyszenia, których wartość przekracza 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), do składania
  oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.
  § 24
  Do kompetencji Zarządu należą:
  1) realizacja celów Stowarzyszenia,
  2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
  8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  9) przyjmowanie i wykluczanie członków, za wyjątkiem przyjmowania członków
  honorowych.
  § 25
 56. Utrata mandatu Członka Zarządu następuje na skutek:
  1) śmierci;
  2) upływu kadencji;
  3) rezygnacji lub
  4) odwołania.
 57. Rezygnację Członek Zarządu składa na piśmie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
  § 26
 58. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
  Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym i niezależnym od Zarządu i nie podlega mu
  w zakresie wykonywanych przez siebie zadań.
 59. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz do
  roku.
 60. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
  w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  § 27
 61. Komisja Rewizyjna składa się z 1 do 3 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na
  pierwszym posiedzeniu Komisji.
 62. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1) nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z Członkami Zarządu w związku
  małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
  podległości służbowej;
  2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
  publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych
  kosztów.
  § 28
  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem
  działalności gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności
  i gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków, a zwłaszcza uchwałą
  budżetową,
  2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3) składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną
  działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Członkom
  Zarządu,
  5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu,
  6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  7) podejmowanie uchwały w przedmiocie wyboru członka Komisji Rewizyjnej uprawnionego
  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach oraz sporach z członkami Zarządu,
  o których mowa w §21 ust. 3 statutu.
  § 29
  Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §25 statutu, z zastrzeżeniem,
  że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa rezygnację na ręce innego członka Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1) składek członkowskich,
  2) darowizn, spadków, zapisów,
  3) dochodów z własnej działalności statutowej Stowarzyszenia,
  4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów, uzyskiwanych na podstawie odrębnych
  przepisów,
  5) dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
  w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  6) dochodów z ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
  7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
  8) dochodów z kapitału,
  9) dochodów z działalności gospodarczej,
  10) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – po uzyskaniu
  przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na:
  1) rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
  2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
  3) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
  Zarząd.
  § 31
  Stowarzyszenie nie może:
  1) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
  do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi
  członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
  małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
  linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
  pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
  warunkach.
  3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
  osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
  wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
  Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na
  zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
  § 32
  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
  o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający
  rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności.
  Rozdział VI. Postanowienia końcowe
  § 33
 6. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
  Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 (dwóch trzecich), przy
  obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
 7. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
  jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.
 8. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia
  zostanie przekazany na rzecz Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Jana Kantego w Krakowie przy
  ul. Jabłonkowskiej 18.
To top