Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Strona zbiórkowa wspieram.bozymlyn.pl, dostępna pod adresem internetowym www.wspieram.bozymlyn.pl, zwana dalej Stroną Zbiórkową prowadzona jest przez Stowarzyszenie Latarnia z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zarzecze 114a, kod pocztowy 30-134, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000686073, NIP 6772422678, REGON 367781622.
2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Strony Zbiórkowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Latarnia.
3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Strony Zbiórkowej w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 Dane kontaktowe Strony Zbiórkowej

1. Dane kontaktowe Strony Zbiórkowej są następujące:
a. Adres Organizacji Zbierającej: ul. Zarzecze 114a, 30-134  Kraków
b. Adres e-mail Organizacji Zbierającej: kontakt@stowarzyszenielatarnia.pl
c. Numer rachunku bankowego Organizacji Zbierającej 61102029060000180203888690
2. Klient może porozumiewać się z Organizacją Zbierającą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3 Dane osobowe na Stronie Zbiórkowej

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony Zbiórkowej jest Organizacja Zbierająca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony Zbiórkowej zbierane są w celu realizacji wpłaty darowizny, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Strony Zbiórkowej jest Organizacja Zbierająca.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia wpłaty.
6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizacja Zbierająca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Stronę Zbiórkową danych osobowych Klienta innemu niż organizacja Zbierająca administratorowi danych.
7. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Organizację Zbierającą przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§ 4 Przerwy techniczne

1. Organizacja Zbierająca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Zbiórkowej spowodowany czynnikami niezależnymi od Organizacji Zbierającej oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
2. Organizacja Zbierająca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony Zbiórkowej spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Strony Zbiórkowej, o czym Organizacja Zbierająca w miarę możliwości powiadomi na swojej stronie internetowej. Jednocześnie Organizacja Zbierająca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizacja Zbierająca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Organizacja Zbierająca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2023 r.

To top