Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Latarnia z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. Zarzecze 114a, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000686073, posiadająca NIP 6772422678, REGON 367781622, adres poczty elektronicznej: kontakt@stowarzyszenielatarnia.pl.

2.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

3.1. informacje o planowanych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Latarnia.

3.2.  komunikacja z darczyńcami Stowarzyszenie Latarnia:

3.2.1.  w celu składania podziękowań za okazane wsparcie, jak również wysyłania życzeń okolicznościowych przez Stowarzyszenie Latarnia, prowadzonej w formie listowej (tradycyjnej komunikacji papierowej) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu komunikacji z darczyńcami w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie Latarnia; oraz

3.2.2.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3.3.  formularz kontaktowy z Stowarzyszenie Latarnia dla darczyńców:

3.3.1. w celach analitycznych, statystycznych oraz kontrolnych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu statystyk oraz kontroli prawidłowości wykonania celu, w szczególności sposobu wykorzystania środków pieniężnych i niepieniężnych w ramach przekazanych darowizn pieniężnych i rzeczowych w celu doskonalenia dopasowania działań pomocowych Stowarzyszenie Latarnia do problemów osób potrzebujących; oraz

3.3.2.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4.  Stowarzyszenie Latarnia może przetwarzać dane osobowe darczyńców w postaci następujących kategorii danych: podstawowe dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz ewentualne inne dane zawarte w formularzu płatności na stronie wspieram.bozymlyn.pl albo w poleceniu przelewu tradycyjnego lub bankowego.

5. Odbiorcami udostępnionych przez Państwo danych mogą być:

5.1.1.  personel Administratora;

5.1.2. firmy świadczące na rzecz Stowarzyszenie Latarnia usługi hostingowe i informatyczne na podstawie umowy powierzenia;

5.1.3. podmioty/osoby uczestniczące lub działające na zlecenia Stowarzyszenie Latarnia na podstawie umowy powierzenia;

5.1.4. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;

5.1.5. jednocześnie Państwa dane mogą być przekazywane do zewnętrznych kancelarii prawnych obsługujących Administratora.

6. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

7.1.1.  okres wynikający z obowiązku archiwizacji na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

7.1.2. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas;

7.1.3. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, w tym przedawnienia Państwa ewentualnych roszczeń względem administratora.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

8.1.1. prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

8.1.2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda);

8.1.3. prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych osobowych;

8.1.4. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwo zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

8.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

8.1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją) wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes Administratora i/lub wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym;

8.1.7. prawo do przenoszenia danych Państwa danych osobowych;

8.1.8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych/udzielenia zgody skutkuje odmową udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Stowarzyszenie Latarnia w treści przedmiotowego formularza kontaktowego. Jednocześnie Stowarzyszenie Latarnia informuje, że może profilować Państwa dane osobowe, jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem, nie będą podejmowane bez udziału człowieka.

To top